Projekty w Leśnej Stacji

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – termomodernizacja budynku

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt. Projekt zakładał termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszu oraz ociepleniu dachu. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe i część okien. Inwestycja została wykonana przy udziale profesjonalnych firm zewnętrznych oraz pracy społecznej członków. Dzięki termomodernizacji zmniejszy się zużycie energii o 301,61 GJ w skali roku (zmniejszy się zużycie peletu oraz energii elektrycznej). Ponadto zmniejszeniu ulegnie również emisja zanieczyszczeń do powietrza: pył: 0,018 Mg/rok, SO2: 0,002 Mg/rok, NOx (tlenki azotu): 0,018 Mg/rok, CO: 0,071 Mg/rok.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 249 099,60zł
kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 195 000,00zł

Rozwój Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Harcerskiej Bazie Obozowej w Leśnej Hucie – stworzenie programu edukacyjnego z zakresu ekologii wodnej wraz z przystosowaniem i wyposażeniem obiektu do prowadzenia zajęć

Program edukacji ekologicznej przewiduje bloki zajęć o następującej tematyce:

  • Woda jako źródło wszelkiego życia – warsztaty, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się dlaczego woda jest tak istotnym związkiem na ziemi. W trakcie zajęć uczestnicy będą m.in. badali właściwości fizyczno-chemiczne wody.
  • Życie zwierząt wodnych – uczestnicy dowiedzą się jakie zwierzęta i organizmy można spotkać w poszczególnych zbiornikach wodnych. Będą mogły zaobserwować życie wodne w pobliskim jeziorze Wieck.
  • Woda w naszym życiu – zajęcia opowiadające o tym, jakie znaczenie ma obecność wody w życiu zwierząt i roślin występujących na lądzie. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi w trakcie nocnych warsztatów uczestnicy będą w stanie zaobserwować występujące zwierzęta nad jeziorem Wieck.
  • Zanieczyszczenia wód i możliwości jej ochrony – blok warsztatów uświadamiający w jaki sposób najczęściej i najdotkliwiej zanieczyszczane są wody w naszym środowisku. Możliwości ochrony wody z perspektywy globalnej jak i naszego gospodarstwa domowego.
Ponadto w ramach projektu przygotowano przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną. Trasa ścieżki została wytyczona we współpracy z Nadleśnictwem Kaliska, a jej długość to 18km.

Projekt został dofinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt.

Projekt zakładał stworzenie szczegółowego programu edukacji ekologicznej z zakresu ekologii wodnej oraz przystosowanie Harcerskiej Bazy Obozowej w Leśnej Hucie, będącej siedzibą Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju, oraz okolicznych terenów do jego realizacji.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 69 541,93 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 60 000,00zł

Sprawozdanie z realizacji projektu

„Dofinansowanie działalności edukacyjnej Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju w Leśnej Hucie w 2018 roku”

Działalność edukacyjna HCEEiZR obejmuje bloki zajęć o następującej tematyce:

  • Program woda – w trakcie warsztatów i zajęć terenowych uczestnicy zgłębiają temat wody jako związku niezbędnego do życia na Ziemi, dowiadują się o sposobach ochrony i oszczędzania zasobów wody a także poznają wodę jako element ekosystemu i środowisko życia organizmów żywych – mikroorganizmów, roślin i zwierząt;
  • Program przyrodniczy – uczestnicy poznają w trakcie różnych form dydaktycznych (dyskusje, warsztaty, wędrówki po lesie, projekcje filmowe, zajęcia eksperymentalne i twórcze) tematykę różnych rodzajów ekosystemów i ich składowych, poznają florę i faunę polskich lasów, łąk i zbiorników wodnych, w tym gatunki zagrożone i chronione; uświadamiają sobie jak istotnym zagadnieniem jest ochrona środowiska i ochrona przyrody i w jaki sposób można te cele realizować;
  • Program Science – uczestnicy w czasie warsztatów przeprowadzają ciekawe eksperymenty, poznając i utrwalając sobie w zaskakującej często formie zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, genetyki, fizjologii, anatomii, mikrobiologii.

Leśna Stacja - logo WFOŚiGW. Oferta: Zielone Szkoły, Grupy zorganizowane, Dla Harcerzy. O Nas, Galeria i Kontakt.Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program zakładał stworzenie oferty edukacyjnej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju realizowaną w formie zielonych szkół, warsztatów, biwaków, wędrówek dydaktycznych, spotkań integracyjnych i innych form dydaktycznych.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 275 236,50 zł

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja 195 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji projektu
Posted in News.